Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest JSC Julita Szewczyk-Ciarcinska, 02-787 Warszawa ul. Symfonii 5/56 NIP: 1230956990, e-mail: kontakt@doradcawmediacjach.pl,

Podanie przez Stronę danych osobowych w korespondencji przychodzącej lub rozmowie telefonicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;

Przetwarzanie osobowych Strony w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie oraz prowadzenia postępowania mediacyjnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;

Strona ma prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

Dane osobowe Strony będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie

Strona ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Strony narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.