Mediacje

Mediacje rozwodowe

Prowadzi się w sprawach o: ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, wysokości alimentów na małoletnie dzieci lub małżonka, podział majątku małżonków, miejsce zamieszkania dziecka, sposób i harmonogram spotkań z dzieckiem.

Mediacje rodzinne

Pomagają rozwiązać konflikty pomiędzy małżonkami, partnerami, między rodzicami a dziećmi, spory pomiędzy innymi członkami rodziny. Mediacja umożliwia np. ustalenie kwoty alimentów, kontaktów z dziećmi czy wnukami.

Mediacje cywilne

W szczególności w sprawach o zapłatę, zniesienie współwłasności, podział majątku, dział spadku, sprawy o zachowek, roszczenia odszkodowawcze, spory wynikające z umów, spory sąsiedzkie.

Mediacje gospodarcze

Sprawy o zapłatę, wykonanie umowy, niezgodności towaru z umową, odszkodowania, roszczenia wspólników, sporów między kontrahentami, nieetycznego działania konkurencji, konfliktów pracownik-pracodawca, a także między pracownikami.

Mediacje prywatne

Przed złożeniem pozwu sądowego lub w trakcie postępowania sądowego:

  • rozwód na pierwszej rozprawie
  • alimenty i kontakty z dzieckiem bez konieczności stawiennictwa w sądzie
  • podział majątku
  • spory rodzinne majątkowe (np. o spadek)
  • spory cywilne o zapłatę

Mediacje sądowe

Mediacje sądowe – skierowane do procesu mediacji przez sąd możliwa w każdym momencie postępowania sądowego za obopólną zgodą stron w sprawach:

  • rodzinnych
  • cywilnych

Procedura mediacji sądowych ma podobny przebieg do mediacji prywatnych. Po zakończeniu procesu mediacyjnego mediator sporządza protokół i przekazuje go do sądu wraz z zawartą przez strony ugodą (jeśli do niej doszło).