Korzyści mediacji

  • mediacja jest szybka (możliwość rozwiązania sporu w trakcie jednego lub kilku posiedzeń mediacyjnych trwających 45 min.),
  • gwarantuje poufność oraz pełną dyskrecję (informacje ujawnione podczas mediacji nie mogą zostać użyte w sądzie),
  • nie wymaga spotkania stron ze sobą (na wniosek stron mediator może spotykać się z każdą ze stron – strony nie uczestniczą we wspólnym posiedzeniu),
  • może być prowadzona za pośrednictwem narzędzi internetowych (on-line),
  • z założenia mediacja ma być metodą znacznie tańszą od postępowania sądowego,
  • nie wymaga obecności profesjonalnych pełnomocników i sporządzania pism procesowych – to rozmowa stron przy udziale mediatora,
  • gwarantuje stronom pełną decyzyjność, strony same decydują o treści porozumienia,
  • jest dobrowolna, strony muszą wyrazić zgodę na mediację,
  • jest prowadzona przez mediatora na zasadzie bezstronności,
  • mediacja jako metoda polubowna pozwala odbudować zaufanie między stronami, poprawić relację, zachować wzajemny szacunek

Jeśli nie jesteś pewny czy Twoja sprawa kwalifikuje się do przeprowadzenia mediacji zapytaj: kontakt@doradcawmediacjach.pl