Wniosek o mediacje:

Opłata administracyjna od wniosku o mediację jest stała i wynosi 250 zł.

Opłatę administracyjną należy wnieść wraz z wnioskiem o mediacje.

Sprawy niemajątkowe:

W sprawach niemajątkowych wysokość opłaty za prowadzenie mediacji wynosi 300 zł za spotkanie (60 min).

Opłata za prowadzenie mediacji stanowi wynagrodzenie za pracę mediatora i obejmuje wszelkie czynności związane z powiadomienia oraz przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonej mediacji.

Na życzenie strony spotkanie wspólne może być poprzedzone spotkaniem premediacyjnym służącym ustaleniu zakresu tematyki mediacyjnej i stanowisk wstępnych strony lub obydwu stron.

Opłata za spotkania premediacyjne wynosi 200 zł za godzinę konsultacji.

Po uzgodnieniu zakresu mediacji ze stronami możliwe jest ustalenie jednej stawki za całość postępowania mediacyjnego.

Opłatę należy wnieść przed spotkaniem mediacyjnym.

Sprawy majątkowe

W sprawach majątkowych opłata za prowadzenie mediacji wynosi 2% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 2.000 zł i nie więcej niż 6.000 zł.

Opłata za prowadzenie mediacji obejmuje wszelkie czynności podejmowane w trakcie posiedzenia i poza nim.

Opłatę należy wnieść przed spotkaniem mediacyjnym.

Wynagrodzenie mediatora przysługuje niezależnie od tego czy finalnie efektem postępowania jest zawarcie ugody.

Wynagrodzenie mediatora co do zasady pokrywa każda ze stron po połowie. Dopuszcza się jednak rozwiązanie, w którym jedna ze stron zgodnie z własną deklaracją pokrywa koszty mediacji w całości.

Konsultacje:

Opłata za spotkania konsultacyjne wynosi 200 zł za godzinę konsultacji.

Opłata za spotkania konsultacyjne online wynosi 150 zł za godzinę konsultacji.

Mediacje sądowe:

Koszty mediacji skierowanych do mediatora w postępowaniu sądowym zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Dodatkowe informacje o zwrocie kosztów sądowych w sytuacji kiedy strony zawarły ugodę w postępowaniu mediacyjnym:

  • jeżeli postępowanie mediacyjne wszczęte przed otwarciem rozprawy zakończy się ugodą, Sąd z urzędu zwraca stronie powodowej 100 % wpisu sądowego.
  • jeżeli ugoda zakończy mediację rozpoczętą po otwarciu rozprawy zwrot dotyczy 75 % wpisu sądowego.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że od lipca 2019r. na podstawie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego znacząco wzrosła wysokość opłat sądowych i jest teraz bezpośrednio zależna od wartości spornego roszczenia, zasada zwrotu wpisu stanowi dla stron postępowania istotną zachętę do skorzystania z usług mediacji u mediatora.