MEDIACJE PRYWATNE

Opłata mediacyjna za wniosek o mediację wraz z rozpoczęciem postępowania mediacyjnego jest stała i wynosi 200 PLN

Mediacje prywatne dotyczące spraw, w których nie można określić wartości sporu:

  1. Mediacja o ustalenie wysokości alimentów (postępowanie obejmujące 3 spotkania wraz z przygotowaniem ugody) – 300 PLN
  2.  Mediacja o uregulowanie kontaktów z dzieckiem (postępowanie obejmujące 3 spotkania wraz z przygotowaniem ugody) – 600 PLN
  3. Opłata mediacyjna (stawka godzinowa) za każde dodatkowe posiedzenie mediacyjne – 300PLN
mediacje
Wartość przedmiotu sporu Opłata mediacyjna
do 50.000 PLN 2.000 PLN za całość postępowania
od 50.000 PLN do 100.000 PLN 3.000 PLN za całość postępowania
od 100.000 PLN do 500.000 PLN 4.000 PLN za całość postępowania
od 500.000 PLN do 1.000.000 PLN 5.000 PLN za całość postępowania
powyżej 1.000.000 PLN od 6.000 PLN za całość postępowania
  • W sprawach o szczególnym charakterze stawka wynagrodzenia może być ustalona indywidualnie za zgodą obu stron postępowania.
  • Powyższe kwoty uwzględniają podatek VAT w wysokości 23%.
  • Wynagrodzenie mediatora przysługuje niezależnie od tego czy finalnie efektem postępowania jest zawarcie ugody.
  • Wynagrodzenie mediatora co do zasady pokrywa każda ze stron po połowie. Dopuszcza się jednak rozwiązanie, w którym jedna ze stron zgodnie z własną deklaracją pokrywa koszty mediacji w całości.
Two figures of people contact in bypassing the state building or bank. Direct negotiations and an agreement to bypass the government or the bank. Illegal deal, tax evasion. Risky lending
mediacje

Masz pytania? Zapytaj o szczegółowe informacje: biuro@doradcawmediacjach.pl

MEDIACJE SĄDOWE

Koszty mediacji skierowanych do mediatora w postępowaniu sądowym zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

W mediacji, do której zostały skierowane Strony na podstawie postanowienia sądu, Mediator podczas pierwszego posiedzenia poinformuje o kosztach maksymalnych za postępowanie mediacyjne.

Dodatkowe informacje o zwrocie kosztów sądowych w sytuacji kiedy strony zawarły ugodę w postępowaniu mediacyjnym:

  • jeżeli postępowanie mediacyjne wszczęte przed otwarciem rozprawy zakończy się ugodą, Sąd z urzędu zwraca stronie powodowej 100 % wpisu sądowego.
  • jeżeli ugoda zakończy mediację rozpoczętą po otwarciu rozprawy zwrot dotyczy 75 % wpisu sądowego.

Biorąc pod uwagę fakt, że od lipca 2019r. na podstawie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego znacząco wzrosła wysokość opłat sądowych i jest teraz bezpośrednio zależna od wartości spornego roszczenia, zasada zwrotu wpisu stanowi dla stron postępowania istotną zachętę do skorzystania z usług mediacji u mediatora.